ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งจักรยานยนต์รับจ้าง และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
จักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่ง บนทางเท้าเพื่อความสะดวกของตัวเองจนไม่สนใจ
ทำตามกฎจราจร ซึ่งพฤติกรรมของขับขี่รถจักรยานยนต์ดังกล่าว ถือได้ว่า
สร้างความ เดือดร้อน รำคาญให้แก่ประชาชนผู้เดินสัญจรบนทางเท้าไม่
ใช่น้อย เพราะก่อให้เกิด ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่
เดินบนทางเท้าที่สัญจรไปมาบนทางเท้า ซึ่งตามพระราชบัญญัติ


การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (11) กำหนดให้ทางเท้าเป็นพื้นที่
ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใด ข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของ
ทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน เท่านั้น เช่น กรณี
มีรถจักรยานยนต์ขับบนทางเท้าแล้ว เกิดไม่พอใจคนที่เดินไปมา มีการบีบ
แตรไล่คนเดินเท้าทางเท้า ทำให้คนที่เดินไปมาตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุ
พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้ที่เดินสัญจรไปมา บนทางเท้า
และผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 มาตรา 43 (7) (8)
“ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลาก
เข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ โดยไม่คำนึงถึง ความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น”
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท