กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ( ออกตาม ม.๕๖ วรรค ๒  ให้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายหรือสัญญาณที่ผู้ขับขี่ต้องแสดงในกรณีที่ จำเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนต์ หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องไว้ ดังต่อไปนี้ 


(1) เครื่องหมายทำด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาว ไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร ติดด้วยแถบสะท้องแสง พื้นสีขาวของสีแดง กว้าง 5 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาว ในแนวดิ่งพร้อมขาตั้ง 


(2) เครื่องหมายทำด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่า ด้านละ 45 เซนติเมตร ติดด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง 4 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้ง 

(3) สัญญาณเป็นไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองอำพัน หรือสีขาวติดอยู่หน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันติดอยู่ท้ายรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา