สร้างเมื่อ พ.ศ.2453                                                                          สร้างเมื่อ พ.ศ.2509                                   

                                                                   สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน

 

     ที่ตั้งเดิม สี่แยกถนนพังงา –ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 1 ถนนชุมพร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประวัติความเป็นมา เดิมเมืองภูเก็ตได้มีสถานีตำรวจแห่งแรกขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2453
ชื่อว่า สถานีตำรวจตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ ถนนพังงาใจกลางเมืองภูเก็ต สนับสนุนการ
ก่อสร้างโดยธนาคารชาเตอร์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2509 ได้รับอนุมัติจาก ตร. ให้สร้าง
สภ.เมืองภูเก็ต หลังใหม่ขึ้น ตามแบบของ ตร. ตั้งอยู่ถนนชุมพร ต.ตลาดใหญ่ และ
ต่อจากนั้นอีก 30 ปี ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 สภ.เมืองภูเก็ต ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แทน
หลังเก่าเป็นอาคาร 4 ชั้น ตามแบบของ ตร. ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 890 กิโลเมตร เขตพื้นที่รับผิดชอบทิศเหนือ ติดต่อเขต
พื้นที่ สภ.ถลาง ทิศใต้ติดต่อเขตพื้นที่ สภ.ฉลอง ทิศตะวันออกติดต่ออ่าวพังงา
ทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกติดต่อเขตพื้นที่ สภ.ทุ่งทอง พื้นที่รับผิดชอบ 2 เทศบาล
1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลตำบลรัษฎา และ อบต.เกาะแก้ว