จอดรถผิดกฎหมาย ถูก ล็อคล้อ ถูกปรับ แต่ถ้าไปทำลายเครื่องบังคับหรือถอดออก จะถูกดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรทางบก มาตรา 59  วรรค 2 ในข้อหา" เคลื่อนย้ายรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ใช้เครื่องมือบังคับมิให้เคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาต

รถจอดผิดกฎหมายที่ถูกเจ้าพนักงานใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถ จึงสามารถนำรถออกไปได้ หากไปกระทำใดๆต่อเครื่องมือบังคับของทางราชการจะมีความผิดทางอาญา ตาม พรบ.จราจรทางบก มาตรา ๕๙ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้

มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ