ลำดับ   ยศ   ชื่อ      ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
       
2 พ.ต.ท.ผดุงพงศ์   ดุกสุขแก้ว สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 081-823-2217
3 ร.ต.อ.เสน่ห์       เย็นใส รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 087-284-4468
4 ร.ต.อ.กมลาสณ์   นิยมเขต รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 086-918-5247
5 ร.ต.อ.บัญชา      เกื้อหนุน รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 082-422-6060
6 ร.ต.อ.สันติ     วาจาสัตย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 081-537-1752
7 ร.ต.ท.ภูวนาถ     หวันหยี รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 081-272-5593
8 ร.ต.อ.ปิยะ     ยงประเดิม รอง สวป.สภ.กมลา 088-450-1886
9 ร.ต.ท.สถิตย์     ทองเล็ก รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 086-277-3299
10 ร.ต.ท.ภาณุพงศ์  รัตนบูรณ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 086-943-4455
11 ร.ต.ท.สมภพ   อิ่มสำราญ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-677-7137
12 ร.ต.ท.ราชวิทย์  สังข์ศิลป์เลิศ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 084-191-5235
13 ร.ต.ท.สมชาย   ไวยธิรา รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-390-4116
14 ร.ต.ท.ประทีป   วรากุล รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-958-3638
15 ร.ต.ต.บุญนิตย์   นิรัติศัย รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 087-272-3147
16 ร.ต.ต.สมศักดิ์     ชื่นบางบ้า รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-723-5722
17 ร.ต.ต.ยุทธนา   ราชพลสิทธิ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 084-630-3029
18 ร.ต.ต.โกศล        แก่นทอง รอง สว.(จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 093-582-5595
19 ด.ต.ปานทอง    พลสงคราม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-719-4647
20 ด.ต.สัจจะ        ภูศรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-536-0222
21 ด.ต.ณัฐนันท์  พฤตประพัฒน์พร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 061-715-8566
22 ด.ต.ณัฎฐพล    โสภา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 098-017-1236
23 ด.ต.สุชาติ       เรืองศรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-908-3803
24 ด.ต.ทวีศักดิ์       จุลมาศ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-569-7626
25 ด.ต.ผดุง         เย็นใจ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-892-9412
26 ด.ต.พรชัย       เพ็งพันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-538-7397
27 ด.ต.วรวิทย์        เหมือนเพชร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-895-4903
28 ด.ต.สนิท       อินทร์คง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 083-658-3317
29 ด.ต.วรกฤต       สอนจิตร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-649-4928
30 ด.ต.สิทธิศักดิ์    อินทโช ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 086-965-2428
31 ด.ต.จรูญ         บัวจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 083-393-9686
32 ด.ต.สาธิต       ภิรมย์ฤกษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-648-0021
33 ด.ต.ถวัลย์       เดียวจรัส ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-729-6168
34 ด.ต.พีระพงษ์    ใจปินตา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-473-7294
35 ด.ต.ฐิติวัฒน์     สิริพัทรพิทูร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 085-881-2499
36 ด.ต.รังษีธ์       หมานเหตุ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-797-3721 
37 ด.ต.นวพล    ปราบเขต ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 084-305-3153
38 ด.ต.รณชัย      สุขปัน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 091-527-9581
39 ด.ต.วินัย        กำนล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 086-689-9859
40 ด.ต.สกล       พันธุ์ชนะพล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 088-835-8276
41 ด.ต.ญาณพัฒน์   พุ่มเกลี้ยง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 087-623-6829
42 ด.ต.อาจินต์     ทองสร้าง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-477-2777
43 ด.ต.หญิงเบญจวรรณ   ภูโปร่ง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-569-8993
44 ด.ต.พิพัฒน์     โชติคุต ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 091-039-3431
45 ด.ต.บุญโชค    คำจีด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-909-4291
46 ด.ต.ณรัญชย์     มณเทียรสุภา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 092-129-1837
47 ด.ต.จักรพงษ์    ขอสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 086-950-1026
48 ด.ต.วิสุทธิ์        บุญสร้าง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 092-128-7855
49 ด.ต.ประเสริฐ    มุสิกะ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 081-464-0282
50 ด.ต.สมเกียรติ   คงแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 087-280-8024
51 ด.ต.ชาติชาย   พวงนวม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-973-2526
52 จ.ส.ต.ทวีศักดิ์    ขาวล้วน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 084-889-1256
53 จ.ส.ต.ธีระพงษ์   ศรีเหลียบ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 083-392-6603
54 ส.ต.อ.สืบพงศ์    สมมาตย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-165-1830
55 ส.ต.ต.วีรภัทร   จันทร์ทัพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 093-740-5040
56 ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ    ทองประดับ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 096-634-3731
57 ส.ต.ต.ธเนศ     สีนวน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 098-026-4258
58 ส.ต.ต.ชัยยุทธ   รัตนะขวัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 061-219-9585
59 ส.ต.ต.จักรพล   พูลเสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-725-9343
60 ส.ต.ต.ธนากร    จิมจวน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 095-039-5114
61 ส.ต.ต.จักรพันธ์  เดชรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 087-670-2958
62 ส.ต.ต.เนตรพิรุณ  สุขศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 089-691-2526
63 ส.ต.ต.กรเฉลิม  สุจริตธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 091-035-7573
64 ส.ต.ต.จุณณวัฒน์  ปานเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 087-894-9050
65 ส.ต.ต.สุรเชษฐ์  ขาวทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 087-356-4439
66 ส.ต.ต.ศักดิ์ดา  มากลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 082-821-9493
67 ส.ต.ต.ศราวุฒิ  นพแท่น   ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 088-442-2334
68 ส.ต.ต.นพรัตน์  พูนชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 088-444-5237
69 ส.ต.ต.ณัฐพล  นภานิวัติกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 082-733-4102
70 ส.ต.ต.กันตวัจน์  วงศ์สัมพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 096-440-7271
71 ส.ต.ต.หัสธการ  เพ็ชรบูรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 093-594-8070
72 ส.ต.ต.ทวีรัตน์    เรืองวิชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 091-207-0989
73 ร.ต.ต.บุญเลี้ยง      มณีวงษ์  รอง สว.(จร.) สภ.ถลาง 098-064-3695
74 ด.ต.ไพรินทร์    จิตกาฬ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กะทู้ 086-942-1570