ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 พ.ต.ท. ชนะ สุทธิมาศ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองภูเก็ต
2 พ.ต.ท. ยศพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองภูเก็ต
3 พ.ต.ท. ทักษิณ ภิญโญเทพประทาน รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองภูเก็ต
4 พ.ต.ท. สุชาติ หมีลำพอง  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
5 พ.ต.ท. เฉลียว ท้ายฮู้  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
6 พ.ต.ท. สากล ไกรนรา  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
7 พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย ฉุ้นย่อง  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
8 พ.ต.ท. ราชันย์ พรรณไวย  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
9 พ.ต.ต. ธาดา โสดารักษ์  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
10 พ.ต.ต. สมชาย หนูบุญ  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
11 พ.ต.ต. สันติ                 ประกอบปราณ  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
12 พ.ต.ต .หญิง นุชรี ล่องแก้ว  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
13 พ.ต.ต .หญิง ณัฐธยาน์ สุพรรณพงศ์  สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
14 ร.ต.อ . อัครเดช พงศ์พรหม รอง สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
15 ร.ต.อ . อุดม เพ็ชรรัตน์ รอง สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
16 ร.ต.อ . ไกรสร ภาคอารีย์ รอง สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
17 ร.ต.อ . รณภูมิ เพิ่มพูน รอง สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
18 ร.ต.อ. พีรสิทธิ์ หนูพยันต์ รอง สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต
19 ร.ต.ท. สุนันท์ เพชรหนู รอง สว.(สอบสวน).สภ.เมืองภูเก็ต