ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 พ.ต.ท. เชาว์ ผอมนะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภูเก็ต
2 พ.ต.ท. พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
3 พ.ต.ต. ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
4 พ.ต.ต. ฉัตรชัย ชูหนู สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
5 ร.ต.อ . ปรีชา คงชู รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
6 ร.ต.อ . วิชัช คงคาไหว รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
7 ร.ต.อ . สาชล สีสิน รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
8 ร.ต.อ . ฐปพน แพงพิมพ์โล้ รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
9 ร.ต.อ . สิทธิเดช ทองมี รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
10 ร.ต.อ . เวชศักดิ์ จุลอดุง รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
11 ร.ต.ท. ธีรยุทธ ทิพย์ศรี รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
12 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ พิพิธกุล รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
13 ร.ต.ท. ชาตรี              เวชรังษี รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
14 ร.ต.ท. วราวุฒิ เส็นโสบ รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
15 ร.ต.ท. ปรีชาภัทร สังข์น้อย รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
16 ร.ต.ท. สมศักดิ์           กระหนกฝอย รอง สว.(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต
17 ร.ต.ท. สมเกียรติ        สุทธิรักษ์ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต
18 ร.ต.ท. ภูษิต           วงศ์วลัยภรณ์ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต
19 ร.ต.ท. มนัส                 นาคเอี่ยม รอง สว.(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต
20 ร.ต.ท. เทอดทูล              แย้มบู่ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต
21 ร.ต.ท. สนธยา ลู่เกี้ยง รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
22 ร.ต.ท. ประเวช เมืองราม รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
23 ร.ต.ท. สมาน พรมหอม รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
24 ร.ต.ท. ยุทธวัน มณีรัตน์ รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต
25 ร.ต.ท. อภิชาติ มุสิกะสังข์ รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต